top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1.  Lux Organizing: Lux Organizing, gevestigd te Papendrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87914166.

 2. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Lux Organizing de overeenkomst aangaat

 3. Opdracht: iedere opdracht van de Klant aan Lux Organizing

 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Klant en Lux Organizing tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van, of in verband staand met die overeenkomst.

 5. Partijen: de Klant en Lux Organizing.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Lux Organizing.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van  aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Lux Organizing zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. 

 4. Als Lux Organizing een bevestiging naar de Klant stuurt, geeft deze richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Lux Organizing kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 5. Alle aanbiedingen of offertes van Lux Organizing zijn met grote zorg samengesteld naar aanleiding van de door de Klant verstrekte informatie. Onjuistheden in en onvolledigheid van de door de Klant verstrekte informatie komen voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 4 - De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst en eventuele wijzigingen daarvan of aanvullingen daarop worden voor Partijen eerst bindend door een schriftelijke vastlegging in een door Partijen ondertekend document of een door Lux Organizing ondertekende en aan Klant toegezonden opdrachtbevestiging.

 2. Een schriftelijke opdrachtbevestiging van Lux Organizing geldt als volledige en juiste inhoud van de tot stand gekomen Overeenkomst, tenzij de Klant binnen drie werkdagen na datum van dagtekening van deze bevestigd, schriftelijk zijn bezwaren aan Lux Organizing kenbaar heeft gemaakt.

 3. Bij aanvaarding van een aanbod of offerte behoudt Lux Organizing zich het recht voor het aanbod of de offerte alsnog binnen 3 (zegge: drie) dagen na ontvangt van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 4. Alle diensten die door Lux Organizing worden verleend, worden uitgevoerd naar eigen inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, echter zonder dat een specifiek resultaat kan worden gegarandeerd.

 5. Lux Organizing heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals genoemd in de opdrachtbevestiging dan wel de schriftelijke Overeenkomst. Dit is de tijdsperiode waarin Lux Organizing de door de Klant verlangde dienstverlening zal verrichten en de Opdracht afronden.

 2. De termijn waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd is een richttermijn, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat sprake is van een fatale termijn. Overschrijding van een termijn kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding van de zijd erna de Klant. De termijn begint eerst te lopen op het moment dat de Klant en eventuele derden alle benodigde medewerking verlenen aan Lux Organizing en indien de Klant de openstaande factuur c.q. facturen heeft voldaan.

Artikel 6 - De Opdracht

 1. Lux Organizing zal in opdracht van de Klant de werkzaamheden verrichten op de wijze zoals vermeld in de opdrachtbevestiging dan wel in de schriftelijke Overeenkomst.

 2. De Opdracht zal door Lux Organizing ten allen tijde worden uitgevoerd op het door de Klant opgegeven adres.

 3. De Opdracht start op de afgesproken tijd.

 4. Bij de uitvoering van de werkzaamheden vervult Lux Organizing een adviserende en begeleidende rol.

 5. Lux Organizing is niet verantwoordelijk voor verlies van goederen waar afstand van wordt gedaan door de de Klant.

 6. Voor de vervulling van de werkzaamheden van Lux Organizing, draagt de Klant er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden de Partijen zo min mogelijk gehinderd  worden.

 7. De Klant zorgt ervoor dat de familieleden en/of huisgenoten ongeacht of zij zich ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden in de woning/ruimte zullen bevinden, op de hoogte zijn van de komst van Lux Organizing.

Artikel 7 - Prijzen

 1. Alle prijzen die Lux Organizing hanteert zijn in euro's, inclusief btw en exclusief overige kosten, zoals reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen. 

 2. Lux Organizing hanteert een kilometervergoeding van €0.19 [negentien centen] per kilometer.

 3. Alle prijzen die Lux Organizing hanteert, kan zij ten allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijzen van producten , die Lux Organizing niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de Overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 4. De prijs met betrekking tot de dienstverlening wordt door Lux Organizing vastgesteld op grond van de daadwerkelijk bestede uren. Indien Partijen een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs. 

 5. Lux Organizing is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Lux Organizing de Klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. De Klant heeft het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt. 

Artikel 8 - Betalingen

 1. De Klant dient betalingen binnen 7 (zegge: zeven) dagen na factuurdatum te voldoen. Betalingen dienen te worden gedaan op NL85 KNAB 0512 5778 03 ten name van Lux Organizing.

 2. Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag Lux Organizing haar verplichtingen opschorten totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 3. In geval van niet (volledige of tijdige) betaling is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaand bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag van algehele voldoening.

 4. Indien Lux Organizing haar vordering op de Klant ter incasso uit handen geeft, is de Klant alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd aan Lux Organizing.

Artikel 9 - Online advies

 1. Het online advies kan op de website van Lux Organizing worden besteld. Het totaalbedrag dient onmiddelijk te worden voldaan. Lux Organizing maakt gebruik van Wix Payments. Zodra de betaling is ontvangen, zal dit per mail worden bevestigd. Hierna zal de afwikkeling van de bestelling in werking worden gesteld. Lux Organizing streeft ernaar om de bestelling binnen zeven werkdagen te verwerken.

 2. Gezien het online advies persoonlijk en op maat is, is er geen sprake van herroepingsrecht en geldt na de bestelling hiervan geen bedenktijd.

Artikel 10 - Annuleringen

 1. De Klant kan ten laatste 24 uur voorafgaand aan de start van een sessie de Opdracht per e-mail annuleren. Wanneer de Klant niet of te laat afzegt, wordt er €100,00 in rekening gebracht. Indien Lux Organizing reeds uren heeft gemaakt ten behoeve van de Klant – bijvoorbeeld in geval van reistijd – zullen deze ook in rekening worden gebracht. Wanneer er opbergproducten zijn besteld door de Klant, dienen deze volledig te worden afgenomen.

 2. Lux Organizing behoudt zich het recht voor om een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De Klant wordt hier met spoed van op de hoogte gebracht. Lux Organizing zal in dat geval nieuwe data voorleggen. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

 3. Wanneer de Klant tijdens de sessie beslist om eerder dan de afgesproken tijd de sessie te beëindigen, wordt het volledige tarief van de sessie in rekening gebracht.

Artikel 11 - Privacy en geheimhouding

 1. Lux Organizing verplicht zich ertoe om alles wat in het contact met de Klant besproken wordt vertrouwelijk te behandelen.

 2. Partijen zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, gegevens van de Klant verstrekken aan derden.

 3. Lux Organizing zal de gegevens van de Klant en overige persoonsgegevens die bij de uitvoering van de Opdracht aan Lux Organizing bekend zullen worden, vertrouwelijk en met inachtneming van de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, behandelen. 

 4. De Klant gaat akkoord met het plaatsen van foto’s van de verrichtte werkzaamheden door Lux Organizing op haar social media accounts. Op deze foto’s zullen geen personen staan, tenzij de betreffende personen hun uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor verlenen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van Lux Organizing jegens de Klant. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven met betrekking tot het resultaat van de door Lux Organizing verrichte diensten.

 2. Indien en voor zover er in het kader van de door Lux Organizing verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de Klant daarvoor verantwoordelijk. Lux Organizing adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.

 3. Na de uitvoerdatum heeft de Klant nog maximaal 7 (zegge: zeven) dagen recht op een inspanningsverplichting van Lux Organizing voor wat betreft de misplaatsing van spullen en/of goederen in de georganiseerde ruimte. Na deze periode kan Lux Organizing nimmer meer verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of misplaatsing van deze spullen en/of goederen.

 4. De door Lux Organizing verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de Klant kan daaraan geen rechten ontlenen.

 5. Lux Organizing is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de Klant of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Lux Organizing aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst. 

 6. Lux Organizing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Lux Organizing is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Lux Organizing kenbaar behoorde te zijn.

 7. Lux Organizing erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg-of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst-of omzetderving.

 8. Indien Lux Organizing, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan is die vergoeding gemaximeerd tot het bedrag van de factuur met betrekking tot de diensten waardoor de schade is veroorzaakt.

 9. De Klant vrijwaart Lux Organizing van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Lux Organizing gesloten overeenkomst tegen Lux Organizing doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegenverzet dat die schade en kosten voor rekening van de Klant komen.

 10. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Lux Organizing schriftelijk te zijn gemeld (info@luxorganizing.nl), bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 13 - Recht op ontbinding

 1. De Klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Lux Organizing toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Lux Organizing niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Lux Organizing in verzuim is.

 3. Lux Organizing heeft het recht de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Lux Organizing kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Artikel 14 - Klachten

 1. Beantwoordt de verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant Lux Organizing daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 (zegge: veertien)  dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk op de hoogte te stellen (info@luxorganizing.nl). De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Lux Organizing in staat is hierop adequaat te reageren. 

 2. De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst tussen Partijen. 

 3. Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant zal Lux Organizing zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

 4. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Lux Organizing gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan overeengekomen. 

 5. Op geschillen die naar aanleiding van deze Voorwaarden zullen ontstaan is Nederlands recht van toepassing.

Contact

In het geval van vragen of een klacht, hoor ik dit graag!

bottom of page